Przepisy

UWARUNKOWANIA PRAWNE KOMINIARZY : (ostatnia aktualizacja 29.10.2010)

Ustawa Prawo Budowlane
(z dnia 7 lipca 1994, Dz. U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414; z późniejszymi zmianami)

Art. 57
1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
4) protokoły badań i sprawdzeń przewodów kominowych

Art.62

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 99 poz. 665

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw1)

(Dz. U. z dnia 5 czerwca 2007 r.) 3) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez

właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu

technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno

być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w

zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków

ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień

instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku,

w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej

2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni

dachu przekraczającej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana

bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.”;

4) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:

1) może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska

albo

2) jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu

mienia lub środowisku, albo

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo

4) powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia

– właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych

nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, właściwy organ może zakazać

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują

okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu

wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.”;

5) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki

w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź

umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli,

o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki,

które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa

mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch,

porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole

z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana

bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ,

po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu

budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz

uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.”;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) zarządza się, co następuje:

Rozdział 7

Instalacje i urządzenia techniczne


§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.